ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME

SINIR DIŞI KARARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Bu yazımızda sınır dışı kararına itiraz nasıl yapılır sorusuna cevap vereceğiz.

SINIR DIŞI (DEPORT ) KARARI NEDİR ?

Bu kavram 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Sınır dışı kararı, bahsi geçen kanunda sayılı sebeplerin bulunması halinde Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya re’sen valiliklerce yabancının ülke dışına çıkarılmasıdır. Kısaca deport işlemi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54’üncü maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal eden yabancılar hakkında uygulanır.

SINIR DIŞI (DEPORT) KARARI ALINACAK YABANCILAR

Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan durumlardan birinin veya bir kaçının oluşması durumunda, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun ’un 55’inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Valiliğin sınır dışı kararı alması zorunludur.

Aşağıda sayılanlar Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kimseler olup haklarında sınır dışı etme kararı alınır.

 1. 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
 2. Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 3. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 4.  Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 5.  Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 6.  Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
 7.  İkamet izinleri iptal edilenler
 8.  İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 9.  Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
 10.  Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
 11.  Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 12.  Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 13.  İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 14.  Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.
 15. (2) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

 

SINIR DIŞI (DESPORT) KARARI ALINMAYACAK YABANCILAR

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54’üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı (deport) kararı alınmaz:

 1. Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 2. Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 3. Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 4. Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 5. Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

55’inci madde kapsamında olup olmadıklarına ilişkin değerlendirme her yabancı için ayrı ayrı yapılır. Bu yabancıların ülkede kalabilmesi için Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 46’ncı maddesi gereği kendilerine insani ikamet izni verilebilecek olup, bu kimselerden belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları da istenebilecektir. Söz konusu durumların sona ermesi hâlinde bu yabancılar hakkında sınır dışı kararı alınacaktır.

 

SINIR DIŞI (DEPORT) ETME KARARI VERİLDİKTEN SONRA NE YAPILABİLİR?

SINIR DIŞI KARARINA İTİRAZ 

Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancıya veya yasal temsilcisine, bahse konu sınır dışı kararı sebepleriyle birlikte ilgili tebliğ olunur. Sınır dışı kararına itiraz Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53/3 maddesi uyarınca yapılabilir. Tebliği alan yabancı veya yasal temsilcisi kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Bu konuda bir avukatla çalışmak yabancının lehine bir durum teşkil eder. Başvurunun ayrıntılı yapılması gerekmektedir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Bu kararı tebliğ alan yabancı dava konusunda oldukça hızlı hareket etmelidir. Çünkü dava yoluna gitmek isteyen yabancı, avukata gittiğinde avukatın yapacağı ve zaman alan bir çok işlem (il göç idaresi ile yazışma, olaya göre başka yerden toplanacak belgelerin toplanması, gerekli karar araştırması, dilekçe yazımı, dava açılması, dava takibi yapılması) mevcuttur. Genel olarak bu karara karşı idare mahkemesinde açılan iptal davası deport işleminin uygulanmasını durdurur. Yani mahkeme bir karar verene kadar kişi sınır dışı edilemez ve Türkiye’de kalmaya devam edebilir. Bu yabancı için oldukça iyi bir haktır.

GÖÇMEN HUKUKU alanında uzman çok sayıda GÖÇMEN AVUKATI bünyesinde bulunduran ASG Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak müvekkillerimize yardımcı olmaktayız. | YABANCI HUKUKU | MÜLTECİ HUKUKU alanlarında uzman avukatlarımızla ASG Hukuk ve Danışmanlık Ofisi  olarak hizmetinizdeyiz. Sınır dışı kararına itiraz konusunda destek almak için bize 0533 048 57 42 numaralı hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’yi Terke Davet

Sınır dışı kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan “Çıkış İzin Belgesi” verilir. Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır.

Aşağıdaki kişiler Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

 1. Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 2. Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,
 3. Sahte belge kullananlar,
 4. Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,
 5. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim ve Süresi

İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır:

 1. Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 2. Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
 3. Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
 4. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
 5. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.
 6. Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulurlar.

Geri gönderme merkezindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.

İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır. Bu yabancılara kanunun 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57’nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yabancılara ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara aşağıdaki idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir.

 1.  Belirli adreste ikamet etme
 2.  Bildirimde bulunma
 3.  Aile temelli geri dönüş
 4. Geri dönüş danışmanlığı
 5.  Kamu yararına hizmetlerde gönülülük esasıyla görev alma
 6.  Teminat
 7.  Elektronik izleme

Yabancıya idari gözetime alternatif yükümlülüklerden bir veya bir kaçının getirilmesi durumunda, bu süre 24 ayı geçemez. İdari gözetime alternatif tedbirlere uymayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir. Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilir. Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmaz. Sulh Ceza Hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh Ceza Hakiminin kararı kesindir. İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine tebliğ olur.

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. İşbu karar kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir. Bu konuda gözetim süresinin uzatmak isteyen yabancının başvuruyu titizlikle yapması gerekmektedir.

DEPORT KARARI KALDIRMA DAVALARINDA AVUKATIN ÖNEMİ

Deport kararı idari bir işlem olması hasebiyle uygulamada çokça hukuka aykırı işlemler yapılabilmektedir. Kaldı ki yabancı da, Türk hukukuna yeteri kadar vakıf olmaması nedeniyle idaredeki hak kayıplarının farkına varmayabilir. Bu tarz hak kayıplarının en aza indirilmesi için sınır dışı kararına itiraz vb. davalarında avukatın rolü büyüktür. Bu sürecin alanında uzman avukat ile takip etmeniz faydanıza olacaktır.

SINIR DIŞI KARARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Bu yazımızda sınır dışı kararına itiraz nasıl yapılır sorusuna uzman avukat kadrosuyla ASG Hukuk & Danışmanlık olarak yanıt verdik. Sınır dışı kararına itiraz ve diğer konularda her türlü destek ve hukuki bilgi için 0533 048 57 42 numaralı hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.

Bize sorun
Size yardımcı olmak için buradayız
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
Call Now Button