İdari Dava Avukatı | Ankara Avukat | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak 27. Dönem POMEM sınav sonuçlarına itiraz konusu hakkında, sınavda elenen ve başarısız sayılan adayların sınav sonucuna itiraz sürecinde hangi adımları takip etmesi gerektiğine değineceğiz.

Mülakat sınavları objektiflikten uzak oldukları gerekçesiyle çoğu hukukçu tarafından eleştirilmekte ise de hâlihazırda birçok kurum tarafından personel alım süreçlerinde uygulanmaktadır. Bu sınavlarda haksız olarak elendiğini düşünen adaylar ise mülakat sınavına karşı idari dava açma yoluna başvurmaktadırlar.

POMEM sınav sonuçlarına itiraz etmek ve idari dava açma yoluna başvurmak isteyen adayların aşağıda yer alan hususları bilmesinde fayda bulunmaktadır.

POMEM Giriş Sınavları Nasıl Yapılıyor?

POMEM Giriş Sınavları 6.06.2015 Tarihli ve 29378 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Sınav Komisyonlarının oluşturulması, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı, mülakat sınavı aşamalarının bu yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak yapılması gerekmektedir. Aşağıda bu aşamalara kısaca değinilmiştir.

Ön sağlık işlemleri

POMEM Adayları fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Bu kontrol Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü sonrasında adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verilir. Hakkında “Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verilen adaylar, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı aşamalarına geçemezler. Bu karara karşı ayrıca İdare Mahkemesinde dava açmak mümkündür.

Bu aşamada başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavı aşamasına geçmeye hak kazanır.

Fiziki yeterlilik sınavıpomem sınav sonuçlarına itiraz, idari dava avukatı, ankara avukat

Ön sağlık kontrolünü geçen adaylar fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınavı; Polis Akademisince belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak gereklidir.

Mülakat sınavı

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanır. Genel sıralamaya oransal olarak en fazla etki eden aşama bu aşamadır.

Yönetmeliğe göre mülakat komisyonunda, adayların hal ve hareketlerinin psikolojik açıdan değerlendirmesini yapmak üzere psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir üye görevlendirilmeli ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılmalıdır.

Yine yönetmeliğe göre “Adaylara,  Soru Hazırlama Komisyonunca hazırlanıp Soru Denetleme Komisyonunca uygun görülen soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.”

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.”

Görüleceği üzere bir adayın mülakat aşamasını da başarı ile geçebilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir. Aksi takdirde aday başarısız sayılır ve bu aşamada elenmiş olur.

Sınav sonucunun belirlenmesi, genel puanın tespiti ve ilanı

Ön sağlık kontrolünden geçen, fiziksel yeterlilik sınavından en az 60 puan alan ve son olarak mülakat sınavından en az 70 puan alan aday tüm aşamalardan başarıyla geçmiş sayılır ve başarı sıralamasının belirlenmesi açısından genel puanı hesaplanır.

Yönetmeliğe göre Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının % 25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının % 50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Görüldüğü üzere genel başarı sıralamasını etkilen en önemli unsur %50 oranla mülakat sınavı puanıdır.

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. Asil, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Buna göre sınav sonucu “başarısız” olarak ilan edilen adayların asil veya yedek sıralamasına giremeyip fiziksel yeterlilik sınavından 60 puanın altında veya mülakat sınavından 70 puanın altında aldığı anlaşılır.

Pomem Sınav Sonuçlarına İtiraz | İdari Dava Avukatı | Ankara Avukat

Anayasamızın 125. maddesinde; “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile ifade edilmek istenen etkili bir yargısal denetimin sağlanmasıdır. Bu nedenle bu sınavlarda başarısız sayılma işleminin de tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılabilmesi gerekmektedir.

pomem sınav sonuçlarına itiraz, idari dava avukatı, ankara avukat

Bir aday, POMEM Sınavında sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı, mülakat sınavı aşamalarının her hangi birisinden elenmesi durumunda bu işlemlere karşı İdare mahkemesinde dava açma süresi içerisinde ( 60 gün) iptal davası açabilecektir.

Ön sağlık aşamasında veya fiziksel yeterlilik sınavında elenme durumlarında ortaya çıkan uyuşmazlık genel olarak mahkemelerce kolay çözülebilmektedir. Zira bu hususların ispatlanması, objektif kriterler ışığında hiç de zor değildir. Bu sebeple bu aşamalarda elenen adayların verilen puanları doğru bularak çok fazla idari dava açma yoluna başvurmadıkları ve sonuçlara itiraz etmedikleri görülmektedir. Tabi ki bunun aksi de mümkündür. Örneğin, ön sağlık kontrolünde sağlık çalışanın yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında yanılgıya düşme ihtimali göz önünde bulundurularak, sağlığından emin olan adayın bu aşamada elenme işlemine karşı dava açabileceği düşünülebilir.

Bununla birlikte mülakat sınavı aşamasının objektif olarak denetlenmesi çok mümkün olmadığı için uyuşmazlıklar çoğunlukla bu aşamada ortaya çıkmakta ve İdari Mahkemeleri ile kanun yolu mercileri mülakat sınavı sonucunun hukuka uygunluğunu denetlerken çok hassas incelemeler yapmaktadır.

İdari Dava Avukatı | Ankara Avukat olarak incelediğimiz emsal yargı kararlarında görülmektedir ki, idare mahkemeleri mülakat sınavlarının hukuka uygunluğunu denetlerken sınav komisyonunun usulüne uygun oluşturulup oluşturulmadığı, adaylara sınavda sorulan soruları cevaplayabilme fırsatının verilip verilmediği, yapılan sınavın objektifliğini ortaya koymak adına ses ve görüntü kaydının alınıp alınmadığı veya sorulan sorular ile verilen cevapların tutanağa geçirilip geçirilmediği, sınav soru ve cevaplarının önceden hazırlanarak tutanağa bağlanıp bağlanmadığı hususlarını incelemektedirler. Zira hukuk devleti ilkesi gereğince hukuka bağlı idare yaptığı idari işlemin hukuki denetiminin yapılabilmesi adına, o işleminin hukuki alt yapısını ve gerekçesini de somut olarak ortaya koyabilmelidir.

POMEM 26. Dönem Sınav sonuçlarına karşı idari dava açmak isteyen aday, kendisine hangi sebeple veya hangi aşamada elendiği belirtilmediği için dava dilekçesinde bu hususların ve yukarıda bahsi geçen sınav aşamaları ve bu aşamalarda tutulan tutanakların onaylı birer örneğin tamamının davalı idareden talep edilmesini istemelidir. Bu bilgi ve belgelerin incelenmek üzere dava dosyasına sunulması ısrarla Mahkemelerden talep edilmelidir.

Daha sonra dava dosyasına giren bilgi ve belgeler hassas bir şekilde incelenmeli ve emsal yargı kararları ışığında mevzuata aykırı kısımlar tespit edilerek bu argümanlar Mahkemeye sunulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, mahkemeler nihai olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermektedirler. Bu sebeple Mahkemeye sunulacak iddia ve savunma argümanları ile işlemin hukuka aykırı olduğu konusunda yargılamayı yapan Mahkeme heyeti ikna edilmelidir.

Ankara Avukat | Ankara İdari Dava Avukatı | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu  olarak, Pomem Sınav Sonuçlarına İtiraz | İdari Dava sürecinde, dilekçelerinizin her türlü başvuru yoluna uygun şekilde hazırlanmasında ve davanızın etkin bir şekilde sonuçlanmasında her türlü hukuki desteğe hazırız. Benzer konuda açılmış davaları takip eden uzman avukatlarımızdan | ankara avukat |yardım almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Benzer Makaleler

Emniyet Teşkilatı Rütbe Terfi İptal Davaları

İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

 1. Mart 19, 2021

  27.dönem ön saglıktan elendim kolumdakı sivilce şiskınlıgı sebebiyle doktorumun elenme sebebi olamaz demesinin ardından tekrar bnı eledıler amac bahane aramak kaldı ki yazlık unıformada tişört yerinin ust kısmında bulunmakta olup bunu bahane edip bnı eledıler bunun ıcın idare mahkemesine itiraz etmek istiyorum

  • Nisan 25, 2021

   Merhaba Zehra hanım,

   hukuki destek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 2. Mart 24, 2021

  Merhaba pomem ön sağlıkta elendim bunun için nasıl bir itiraz dilekçesi yazmam gerekiyo. Şimdiden teşekkürler

  • Nisan 25, 2021

   Merhaba Müge Hanım,

   hukuki destek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 3. Ağustos 17, 2022

  İki kaş aradındaki yaradan elendim 2 cm kadar fazla belli değil itiraz edebilirmiyim

  • Eylül 23, 2022

   Merhabalar Fatih Bey, 0533 048 57 42 numaramızı ararsanız yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederiz.

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.

Bize sorun
Size yardımcı olmak için buradayız
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
Call Now Button