Ankara idari dava avukatı ASG Hukuk ofisi olarak bu yazımızda son günlerde tarafımıza çokça sorulan OHAL KHK’ları ile getirilen ilave tedbirlere karşı başvuru yolu ve usulü konusuna açıklık getirmeye çalışacağız.

Bilindiği üzere OHAL KHK’ları ile haklarında işlem tesis edilenler için kamu görevinden çıkarılma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, kurumların kapatılması ve emekli personelin rütbelerinin sökülmesi işlemlerine karşı başvuru yolu getirilmiş ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun çalışma usulü 7075 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir.

Bahse konu Kanunun ilk halinde, kişilerin sadece yukarıda yer verilen tedbirlere karşı OHAL Komisyonuna başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir. Kanunun 2. Maddesinin 3. Fıkrası ile silah ruhsatlarının, gemi adamlığına ilişkin belgelerin, pilot lisanslarının ve pasaportların iptal edilmesi, kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından tahliye edilme, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olarak görev alamama vb. kamu görevinden çıkarmaya bağlı ilave tedbirlere karşı OHAL Komisyonuna başvuru yolu kapatılmıştır.

Bu hususa ilişkin 7075 sayılı Kanunun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan düzenleme hukuka aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 tarihli ve E.:2018/74; K.:2019/92 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu sayede ilave tedbirlere karşı başvuru yolunu kapatan kanuni düzenleme ortadan kaldırılmıştır.

Daha sonra 7075 sayılı Kanuna 11/11/2020 tarihinde eklenen Geçici 4. Madde ile konu hakkında kanuni düzenleme yapılmış ve ilave tedbirlere karşı başvuru yolu getirilmiştir.

Khklar ile Getirilen İlave Tedbirler Nelerdir?

Bu konuda her kişi veya kurumun kendisi hakkında çıkarılan KHK’ya göz atması ve orada yer alan ilave tedbirleri tespit etmesi gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 tarihli ve E.:2018/74; K.:2019/92 sayılı kararında da aşağıda yer verilen tedbirler örnek verilmiştir.

Örneğin 672 sayılı KHK da rütbe ve/veya memuriyetlerinin alınması, yeniden kamu hizmetinde istihdam edilmemeleri, her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevlerinin sona ermiş sayılması, silah ruhsatlarının, gemi adamlığına ilişkin belgelerinin, pilot lisanslarının ve pasaportlarının iptal edilmesi, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından tahliye edilmeleri, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olarak görev alamamaları gibi ilave tedbirlerin uygulanması öngörülmüştür.

Yine 675 sayılı KHK‘da ismine yer verilen resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanların rütbelerinin alınacağı belirtildikten sonra bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecekleri, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecekleri, uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacakları, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacakları, uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevlerin de sona ermiş sayılacağı, silah ruhsatlarının, emekli polis kimliklerinin, gemi adamlığına ilişkin belgelerinin, pilot lisanslarının ve ilgili pasaport birimlerince pasaportlarının iptal edileceği, bu kişilerin özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Yine 677 sayılı KHK da yer alan dernekler ve basın yayın kuruluşlarının kapatılması öngörüldükten sonra kapatılan derneklere ve basın yayın kuruluşlarına ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrakın Hazineye bedelsiz olarak devredilmesi; bunlara ait taşınmazların tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilmesi gibi ilave tedbirlerin uygulanması öngörülmüştür.

Tüm bu sayılan ilave tedbirlerinden hangileri kişiler ve kurumlara tatbik edildi ise tespit edilerek bunlara karşı yeniden başvuruda bulunmak mümkün hale gelmiştir.

İlave Tedbirlere Karşı Ne Zaman, Nereye ve Nasıl Başvurulacak?

7075 sayılı Kanuna 11/11/2020 tarihinde eklenen Geçici 4. Maddesinin ilgili hükümleri şunlardır;

(1) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında tedbir uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları tarafından tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine yapacağı inceleme sonucuna göre en geç altı ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin kaldırılmasına karar verir. 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü saklıdır.

(2) Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde komisyon kurulabilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

(8) Bu madde uyarınca yetkili olmayan kamu kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular yetkili olduğu değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir ve durum başvurana bildirilir.

Başvuru için maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay süre verildiği görülmektedir. Bu süre hak düşürücü bir süredir ve mutlaka uyulması gerekmektedir.

Diğer taraftan tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına başvurulabileceği belirtilmiştir. Örneğin Pilotluk lisansı ve silah ruhsatı için eski kuruma başvurulabileceği gibi pasaportun iptali için Nüfus Müdürlüklerine başvurulabilecektir. Yine de bu mercilerde yanlışlık yapılması halinde yetkili olmayan kamu kurum ve kuruluşuna yapılan başvuruların yetkili olduğu değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşuna gönderilerek bu durumun başvurana bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü kapsamındaki başvuru hakkı saklı tutulmuştur.

Başvurunun yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İleride hak kayıplarına sebebiyet verilmemesi açısında kurumlara elden başvuru yapılması veya iadeli taahhütlü posta ile dilekçelerin gönderilmesi tavsiye edilmektedir.

Benzer şekilde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında çalışma izni iptal edilen öğretmenlerin başvuru usulü konulu yazımız ile 5682 sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında pasaportları iptal edilen veya pasaport verilmemesine karar verilenlerin başvuru usulü konulu yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

KHK ile getirilen ilave tedbirlere karşı başvuru dilekçe örneği:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA / İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA / MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA / HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA / … İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE / VALİLİĞE

(Not: Tedbirin konusuna göre ilgili makama gönderilmesi gerekmektedir. Makamda yanılgı olsa ve yetkili olmayan makama başvurulsa dahi kanun gereğince başvurunuzu ilgili makama göndereceklerdir. Bu sebeple en önemli husus süresi içerisinde resmi bir makama başvuruda bulunmaktır.)

                                                                      

BAŞVURAN : ad soyad, tc. kimlik no: adres, telefon

KONU                       : Silah ruhsatımın iptaline ilişkin tedbirin kaldırılması / Gemi adamlığına ilişkin belgelerimin iptaline ilişkin tedbirin kaldırılması. / Pilot lisanslarımın iptaline ilişkin tedbirin kaldırılması / Pasaportlarımın iptaline ilişkin tedbirin kaldırılması edilmesi. / Kapatılan dernek ve basın yayın kuruluşunun malvarlığının hazineye devredilmesine ilişkin tedbirin kaldırılması Vb. (İlgili KHK’da hakkınızda öngörülen ilave tedbirlerden dilediğinizin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. )

 

AÇIKLAMALAR

Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan …. Sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildim. Kamu görevinden ihraç edilmemle birlikte ilgili KHK da hakkımda bir kısım ilave tedbirlere de karar verildi.

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’a 11/11/2020 tarihinde Geçici 4. Madde eklenmiştir. Bu kapsamda  ilave tedbirlere karşı başvuru yolu getirilmiştir.

Bu kapsamda hakkımda, görev yaptığım teşkilata yeniden kabul edilememe, yeniden kamu hizmetinde istihdam edilememe, silah ruhsatımın iptal edilmesi, gemi adamlığına ilişkin belgelerimin iptal edilmesi, pilot lisanslarımın iptal edilmesi, emekli polis kimliğimin iptal edilmesi pasaportlarımın iptal edilmesi, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olarak görev alamama gibi ilave tedbirlerin uygulanması öngörülmüştür. (İlgili KHK’da hakkınızda öngörülen ilave tedbirlerden durumunuza uyanlar buraya yazılabilir.)

(Başvurucu bir kurum ise) Kapatılan derneklere ve basın yayın kuruluşlarına ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrakın Hazineye bedelsiz olarak devredilmesi; bunlara ait taşınmazların tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilmesi gibi ilave tedbirlerin uygulanması öngörülmüştür.

 SONUÇ VE TALEP:

AİHS ve Anayasa’nın temel hak ve özgürlükleri düzenleyen hükümleri gereğince KHK ile hakkımda öngörülen bu tedbirler OHAL’e neden olan şiddet eylemlerinin bastırılması açısından durumun kesinlikle gerektirdiği türden ve OHAL süresiyle sınırlı ve geçici bir tedbir değildir. Hayatımın her alanına sürekli etki etmektedir.

Bu sebeple hakkımda öngörülen ve yukarıda yer verilen talep konusu ilave tedbirlerin kaldırılmasını saygılarımla talep ederim.

                                                                                  Ad soyad imza

Benzer şekilde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında çalışma izni iptal edilen öğretmenlerin başvuru usulü konulu yazımız ile 5682 sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında pasaportları iptal edilen veya pasaport verilmemesine karar verilenlerin başvuru usulü konulu yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

İlginizi Çekebilecek Benzer Makaleler

UZUN SÜREN DAVA SEBEBİYLE TAZMİNAT HAKKI: MAKUL SÜREDE YARGILANMA

MEMURİYETTEN ÇIKARILANLARA EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLMEMESİ

KAMUDAN ÇIKARILANLARA EMEKLİ YOLLUĞU HARCIRAHI VERİLMEMESİNE İTİRAZ

GÖREVE İADE OLAN MEMURLARIN HAKLARI

PASAPORTLARI İPTAL EDİLENLER İÇİN BAŞVURU USULÜ VE DİLEKÇE

 

 

CategoryHukuk
 1. Şubat 3, 2021

  ASKERİ OKULLARDAN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DE GEÇERLİ MİDİR?

 2. Şubat 4, 2021

  ne kadar açıklayıcı yazmışsınız emekleriniz için teşekkürler,

  • Nisan 25, 2021

   merhaba Merve hanım,

   teşekkür ederiz.

 3. Mart 27, 2021

  merhaba
  Ben Hüseyin Bulut.
  30 Nisan 2021 de emekli olacağım.
  Benim durumum
  04.05.2021 de 53 yaşin da 9000 bin gün primle 7 yil ssk ve 18 yıl emekli sandığı olmak hiżmet birleştirmek suretiyle emekli olabileceğimi ancak emekli sandiğında bir fiil 18 yıl çaliştığımdan dolayı dava açmam gerekiyormuş.
  Anacak benim gibi olupta dava açan var mı bilmiyorum bildiklerim 25 yıli emekli sandığında dolduranlarin dava açarak aldıkları.Ama benim gibi 25 yılı emekli sandiğında dolmayanların kazanilmış dava varmı bilmiyorum.
  Bu konuda nasıl yardımcı olursunuz.
  ……

  • Nisan 25, 2021

   Merhaba Hüseyin bey,

   ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 4. Nisan 22, 2021

  Merhaba acaba elinizde 672 sayili ihraçlar için istinaf başvuru dilekçesi örneği var mı.veya usule ilişkin itirazlar bölümünde ne yazabiliriz istinaf dilekcesinde

  • Nisan 25, 2021

   Merhaba Furkan bey,

   dilekçe örneğimiz mevcuttur, ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.

Bize sorun
Size yardımcı olmak için buradayız
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
Call Now Button