iş hukuku

İş Hukuku, işçi ve işveren arasında kurulan iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar ile ilgilenir. İş sözleşmeleri uygulamada en yaygın olan sözleşmelerdendir. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kanunda sayılan istisnai haller dışında tüm iş ilişkilerine uygulanır. 

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. İş sözleşmesinin gerçekleştirilmesi belli koşullara bağlı olmasa da sonlandırılması belli bir usule tabii olup kanunda sayılan sebeplerle gerçekleştirilebilir. Sözleşmenin kanuna aykırı olarak sonlandırılması halinde haksız fesih; kanunda öngörülen usule uyulmaması halinde usulsüz fesih söz konusudur. 

İŞ HUKUKU | Haksız-Usulsüz Fesih-İşe İade Davaları

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.  Aksi halde yapılan fesih usulsüz fesihtir. 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden red edilebilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 

İşçilik Alacakları

 • Ücret Alacakları
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • UBGT Ücreti
 • Maddi, Manevi Tazminat

İş sözleşmesi sona eren işçi, yukarıda sayılan alacak kalemlerini şartları varsa talep edebilir. İşçilik alacakları arabuluculuk yolu ile yahut dava yoluna gidilerek işverenden talep edilebilir.

İş Kazası

İş sözleşmesine bağlı olarak çalışan bir işçinin, sözleşme konusu iş sırasında meydana gelen kazalar iş kazası olarak adlandırılır. İş kazası sonucunda ortaya çıkan maddi, manevi zararlar işverence tazmin edilmelidir. 

Destekten Yoksun Kalma ve İş Gücü Kaybı Tazminatları

İş kazası sonucu işçinin ölümü veya bedensel zarara uğraması dolayısıyla çeşitli zararlar ortaya çıkmaktadır. İşçinin uğradığı bedensel zararlar sebebiyle öncelikle, hastane masrafları, tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar talep konusu olabilir. İşçinin ölümü halinde ise cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar talep edilebilir. 

Hizmet Tespiti Davaları

İşverenin işçinin sigorta primlerini yatırmadığı yahut eksik olarak yatırdığı durumlarda gerçek çalışma süresinin ve alacakların belirlenmesi için hizmet süresinin tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle öncelikle kamu davası niteliğinde olan hizmet tespiti davasının açılması gerekmektedir.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatları ile iş hukuku uyuşmazlık ve davalarında da danışanlarının ve müvekkillerinin yanında yer almaktadır. İş hukukna ilişkin her türlü sürecin profesyonellerle birlikte yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmekte, süreçlerin sağlıklı ve en avantajlı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

İş Hukukuna ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bize Ulaşın

  ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ anlaşması Türkiye tarafından 2019 Aralık ayında, uluslar arası vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında onaylandı. Hâl böyle olunca ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’, özellikle de Avrupa’da yaşayan yaklaşık 5 milyon vatandaşımız için büyük önem arz etmeye başladı. ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’nın kapsamı, kimleri ilgilendirdiği, bilgi paylaşımının başlangıç süresi, bu kapsamda neler yapılabileceği birçok vatandaşı ilgilendirdiğinden yakından takip…

  Araç Değer Kaybı Nedir? Araç Değer Kaybı Avukatı | Araç Değer Kaybı Tazminatı denince akla trafik kazası nedeniyle hasar gören aracın piyasadaki değişim değer durumu akla gelir. Yani bu kavramdan kastedilen şey hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüştür. Çünkü kazaya karışıp da hasar gören araç en güzel şekilde tamir edilmiş olsa…

  Bu yazımızda idari davası uzun sürdüğü için makul sürede yargılanma hakkı ihlal edilen müvekkilimiz adına kazanılan 24.000 TL tazminat kararına yer vereceğiz. İdare Mahkemesinde 2009 yılında açılan dava bir türlü sonuçlanmadığından, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız bireysel başvuru neticesinde oybirliğiyle verilen tazminat kararını aşağıda…

  Bilgi Edinin

  ankara barosu

  Call Now Button
  Bize sorun
  Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...