iş hukuku

İş Hukuku, işçi ve işveren arasında kurulan iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar ile ilgilenir. İş sözleşmeleri uygulamada en yaygın olan sözleşmelerdendir. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kanunda sayılan istisnai haller dışında tüm iş ilişkilerine uygulanır. 

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. İş sözleşmesinin gerçekleştirilmesi belli koşullara bağlı olmasa da sonlandırılması belli bir usule tabii olup kanunda sayılan sebeplerle gerçekleştirilebilir. Sözleşmenin kanuna aykırı olarak sonlandırılması halinde haksız fesih; kanunda öngörülen usule uyulmaması halinde usulsüz fesih söz konusudur. 

İŞ HUKUKU | Haksız-Usulsüz Fesih-İşe İade Davaları

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.  Aksi halde yapılan fesih usulsüz fesihtir. 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden red edilebilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 

İşçilik Alacakları

 • Ücret Alacakları
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • UBGT Ücreti
 • Maddi, Manevi Tazminat

İş sözleşmesi sona eren işçi, yukarıda sayılan alacak kalemlerini şartları varsa talep edebilir. İşçilik alacakları arabuluculuk yolu ile yahut dava yoluna gidilerek işverenden talep edilebilir.

İş Kazası

İş sözleşmesine bağlı olarak çalışan bir işçinin, sözleşme konusu iş sırasında meydana gelen kazalar iş kazası olarak adlandırılır. İş kazası sonucunda ortaya çıkan maddi, manevi zararlar işverence tazmin edilmelidir. 

Destekten Yoksun Kalma ve İş Gücü Kaybı Tazminatları

İş kazası sonucu işçinin ölümü veya bedensel zarara uğraması dolayısıyla çeşitli zararlar ortaya çıkmaktadır. İşçinin uğradığı bedensel zararlar sebebiyle öncelikle, hastane masrafları, tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar talep konusu olabilir. İşçinin ölümü halinde ise cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar talep edilebilir. 

Hizmet Tespiti Davaları

İşverenin işçinin sigorta primlerini yatırmadığı yahut eksik olarak yatırdığı durumlarda gerçek çalışma süresinin ve alacakların belirlenmesi için hizmet süresinin tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle öncelikle kamu davası niteliğinde olan hizmet tespiti davasının açılması gerekmektedir.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatları ile iş hukuku uyuşmazlık ve davalarında da danışanlarının ve müvekkillerinin yanında yer almaktadır. İş hukukna ilişkin her türlü sürecin profesyonellerle birlikte yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmekte, süreçlerin sağlıklı ve en avantajlı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

İş Hukukuna ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bize Ulaşın

  VERASET İLAMI NASIL ALINIR? Bu yazımızda ASG Hukuk ve Danışmanlık olarak veraset ilamı nasıl alınır sorusuna detaylıca yanıt vereceğiz. VERASET NEDİR ? Bir kimsenin ölümü üzerine mevcut mal varlığının kanuni mirasçılarına intikal etmesine veraset denir. Ölümle murisin malları, bir bütün olarak doğrudan doğruya mirasçılara intikal eder. Sonuç olarak veraset bir servetin el değiştirmesi anlamına gelmektedir.   VERASET…

  İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ERİŞİMİ ENGELLEME İçinde bulunduğumuz sosyal medya çağında internetten içerik kaldırma talebinde bulunan kişi sayısında adeta patlama yaşanmaktadır. ASG Hukuk ve Danışmanlık ofisi olarak bu yazımızda internetten içerik kaldırma ve erişimi engelleme konusunu ele alacağız. İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ERİŞİMİ ENGELLEME NEDİR? Herhangi bir internet sitesinde, web sayfasında yahut herhangi bir sosyal…

  ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME 2022  ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak adli sicil kaydı sildirme 2022 konusunu ele alacağız. Bu yazımızda halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydından, adli sicil belgesinin içeriğinde mevcut kayıtların neler olduğundan ve adli sicil kayıtlarının nasıl silineceğinden bahsedeceğiz. Kısacası adli sicil kaydının silinmesi yöntemlerini anlatacağız. Ankara Adli Sicil…

  Bilgi Edinin

  ankara barosu

  Bize sorun
  Size yardımcı olmak için buradayız
  Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
  Call Now Button