İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacak hakkının türlü yollarla elde edilmesini sağlar. Borcunu yerine getirmeyen borçlu karşısında alacaklı, alacağını temin etmek için zorlayıcı bir yapısı olan icra kanalını kullanır. İcra ve iflas hukuku, hem alacaklıya hem de borçluya çeşitli haklar sağlar. Alacaklı alacağını elde etmek üzere çeşitli yollara başvurabilir. Borçlu da buna karşılık çeşitli yollarla kendini savunabilir.

Genel Haciz Yolu İle Takip

Genel olarak icra takibinin aşamaları, takip talebinin hazırlanması ile başlayıp ödeme veya icra emrinin borçluya tebliği, takibe itiraz vaki ise itirazın iptali veya kaldırılması, borçlunun mal beyanında bulunması, haciz talebi, malların satışı ile ilerler. Öte yandan borçlunun takip aşamalarında ve sonrasında itiraz, şikâyet, icranın geri bırakılmasını isteme, menfi tespit, borçtan kurtulma, istirdat davası açmak gibi çeşitli hakları mevcuttur.

İlamsız İcra

İcra hukukunda takip yollarının ilki ve en önemlisi ilamsız takip yoludur. Alacaklı, başta ilamsız icra yolu ile olmak üzere borçluya icra takibi başlatabilir. Alacaklının takip başlatmak için elinde mahkeme kararı veya herhangi bir belge bulunması gerekmez.

Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip talebiyle başlar, haciz yoluyla veya rehnin paraya çevrilmesi yahut iflas suretiyle ilerler.

Elinde kambiyo senedi mevcut olan alacaklı ise, kendine özgü farklılıkları olan bir yolla alacağını takip edebilir. Diğer bir deyişle alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senede dayanan alacaklı, hususi usullere göre haciz yolu ile veya borçlu iflasa tabi şahıslardan ise iflas yolu ile takipte bulunabilir.

İlamlı İcra

Alacağını mahkeme kararı ile ortaya koymuş olan alacaklı, ilamlı icra yoluna başvurabilir. Ayrıca mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını içeren doğrudan düzenlenmiş noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilam hükmündedir.

İlamların icrası yolu ile takibin konusu, para ve teminattan başka borçlar olabilir. Taşınır teslimi, çocuk teslimi, çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası, taşınmaz tahliye ve teslimi, bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar, irtifak haklarına mütedair ilamlar, gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası, ilamlı takibe konu edilebilir.

İflas Yolu İle Takip

Genel haciz yolu ile takibe alternatif olarak iflas yolu ile takip, alacağın elde edilmesinde izlenebilir. İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.

İcra ve İflas Davaları

Takip yollarının yanında icra, iflas hukukuna ilişkin davalar söz konusu olup bunlar itirazın iptali, borçtan kurtulma, menfi tespit, istirdat, istihkak ve iflas davalarıdır. Bu davalardan her birinin kendine has yönleri ve ayrıntıları mevcuttur. Öte yandan itirazın kaldırılması ve şikayet icra hukukuna özel hukuki yollardır.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatları ile icra ve iflas hukuku uyuşmazlık ve davalarında da danışanlarının ve müvekkillerinin yanında yer almaktadır. İcra ve iflas hukukuna ilişkin her türlü sürecin profesyonellerle birlikte yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmekte, süreçlerin sağlıklı ve en avantajlı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

İcra ve İflas Hukukuna ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizim ile iletişim kurabilirsiniz.

Bize Ulaşın

  Ankara idari dava avukatı | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu yazımızda, OHAL Komisyonu Kararı ile göreve iade olduktan sonra Araştırma Merkezine atanan memurların durumu hakkında değerlendirmelere yer vereceğiz. Bir önceki yazımızda, göreve iade olan memurların haklarından ve özellikle de mali haklarından bahsetmiş, OHAL Komisyonu Kararı ile göreve iade sonrası ataması eski kadrosuna…

Göreve iade olan memurların hakları nelerdir? ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu | Ankara İdari Dava Avukatı olarak bu yazımızda, disiplin kurulu kararı ile, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. ve 98. Maddeleri gereğince veya son yıllarda ülke gündemimizde fazlasıyla yer alan OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle görevinden el çektirilmiş olup sonradan ohal komisyonu kararı ile göreve…

Ağır Ceza Avukatı | Ankara Ceza Avukatı olarak bu makalemizde güncel bir yargıtay kararı inceledik. Yargıtay ilgili ceza dairesi verilen cezada gerekçesiz olarak iyi hal indirimi verilmemesi nedeniyle bozma kararı vermiştir. Takdiri indirim nedenlerinden faydalanamamış kişiler için ağır ceza avukatı | ankara avukat olarak makalemiz faydalı olacaktır. Makale istinaf ve temyiz aşamasında bozma nedenlerinden istifade…

Bilgi Edinin

ankara barosu

Call Now Button
Bize sorun
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...