İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacak hakkının türlü yollarla elde edilmesini sağlar. Borcunu yerine getirmeyen borçlu karşısında alacaklı, alacağını temin etmek için zorlayıcı bir yapısı olan icra kanalını kullanır. İcra ve iflas hukuku, hem alacaklıya hem de borçluya çeşitli haklar sağlar. Alacaklı alacağını elde etmek üzere çeşitli yollara başvurabilir. Borçlu da buna karşılık çeşitli yollarla kendini savunabilir.

Genel Haciz Yolu İle Takip

Genel olarak icra takibinin aşamaları, takip talebinin hazırlanması ile başlayıp ödeme veya icra emrinin borçluya tebliği, takibe itiraz vaki ise itirazın iptali veya kaldırılması, borçlunun mal beyanında bulunması, haciz talebi, malların satışı ile ilerler. Öte yandan borçlunun takip aşamalarında ve sonrasında itiraz, şikâyet, icranın geri bırakılmasını isteme, menfi tespit, borçtan kurtulma, istirdat davası açmak gibi çeşitli hakları mevcuttur.

İlamsız İcra

İcra hukukunda takip yollarının ilki ve en önemlisi ilamsız takip yoludur. Alacaklı, başta ilamsız icra yolu ile olmak üzere borçluya icra takibi başlatabilir. Alacaklının takip başlatmak için elinde mahkeme kararı veya herhangi bir belge bulunması gerekmez.

Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip talebiyle başlar, haciz yoluyla veya rehnin paraya çevrilmesi yahut iflas suretiyle ilerler.

Elinde kambiyo senedi mevcut olan alacaklı ise, kendine özgü farklılıkları olan bir yolla alacağını takip edebilir. Diğer bir deyişle alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senede dayanan alacaklı, hususi usullere göre haciz yolu ile veya borçlu iflasa tabi şahıslardan ise iflas yolu ile takipte bulunabilir.

İlamlı İcra

Alacağını mahkeme kararı ile ortaya koymuş olan alacaklı, ilamlı icra yoluna başvurabilir. Ayrıca mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını içeren doğrudan düzenlenmiş noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilam hükmündedir.

İlamların icrası yolu ile takibin konusu, para ve teminattan başka borçlar olabilir. Taşınır teslimi, çocuk teslimi, çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası, taşınmaz tahliye ve teslimi, bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar, irtifak haklarına mütedair ilamlar, gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası, ilamlı takibe konu edilebilir.

İflas Yolu İle Takip

Genel haciz yolu ile takibe alternatif olarak iflas yolu ile takip, alacağın elde edilmesinde izlenebilir. İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.

İcra ve İflas Davaları

Takip yollarının yanında icra, iflas hukukuna ilişkin davalar söz konusu olup bunlar itirazın iptali, borçtan kurtulma, menfi tespit, istirdat, istihkak ve iflas davalarıdır. Bu davalardan her birinin kendine has yönleri ve ayrıntıları mevcuttur. Öte yandan itirazın kaldırılması ve şikayet icra hukukuna özel hukuki yollardır.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatları ile icra ve iflas hukuku uyuşmazlık ve davalarında da danışanlarının ve müvekkillerinin yanında yer almaktadır. İcra ve iflas hukukuna ilişkin her türlü sürecin profesyonellerle birlikte yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmekte, süreçlerin sağlıklı ve en avantajlı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

İcra ve İflas Hukukuna ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizim ile iletişim kurabilirsiniz.

Bize Ulaşın

  VERASET İLAMI NASIL ALINIR? Bu yazımızda ASG Hukuk ve Danışmanlık olarak veraset ilamı nasıl alınır sorusuna detaylıca yanıt vereceğiz. VERASET NEDİR ? Bir kimsenin ölümü üzerine mevcut mal varlığının kanuni mirasçılarına intikal etmesine veraset denir. Ölümle murisin malları, bir bütün olarak doğrudan doğruya mirasçılara intikal eder. Sonuç olarak veraset bir servetin el değiştirmesi anlamına gelmektedir.   VERASET…

  İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ERİŞİMİ ENGELLEME İçinde bulunduğumuz sosyal medya çağında internetten içerik kaldırma talebinde bulunan kişi sayısında adeta patlama yaşanmaktadır. ASG Hukuk ve Danışmanlık ofisi olarak bu yazımızda internetten içerik kaldırma ve erişimi engelleme konusunu ele alacağız. İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ERİŞİMİ ENGELLEME NEDİR? Herhangi bir internet sitesinde, web sayfasında yahut herhangi bir sosyal…

  ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME 2022  ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak adli sicil kaydı sildirme 2022 konusunu ele alacağız. Bu yazımızda halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydından, adli sicil belgesinin içeriğinde mevcut kayıtların neler olduğundan ve adli sicil kayıtlarının nasıl silineceğinden bahsedeceğiz. Kısacası adli sicil kaydının silinmesi yöntemlerini anlatacağız. Ankara Adli Sicil…

  Bilgi Edinin

  ankara barosu

  Bize sorun
  Size yardımcı olmak için buradayız
  Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
  Call Now Button