ceza hukuku

Hukuk kelime anlamı olarak “hak”kın çoğulu olmakla birlikte; insanın insanla, insanın toplumla, toplumun toplumla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ceza hukuku, insanın toplumsal bir varlık olmasının bir sonucu olarak toplumda belirlenmiş olan kurallara aykırılığı ve bu aykırılıklara yaptırımı belirleyen hukuk dalıdır.

Suç ve Ceza Kavramı

Suç, yasa ile korunmuş bir hukuki menfaati ihlal eden, haksızlığa neden olan fiildir. Toplumsal normlara aykırı davranma sonucu yaptırıma tabi olma da cezadır. Ülkemizde suçlar ve bunlara öngörülen cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirlenmiştir.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

Ceza hukuku, kişisel hak ve hürriyetler üzerinde en fazla etkiye sahip olan hukuk disiplini olduğundan, kişilerin bu hak ve hürriyetlerini güvence altına alacak temel ilkeler kabul edilmiştir. Bu ilkeler sayesinde kişi kamu hukuku karşısında korunmuş olur. İlkelere bakılacak olursa,

 • Suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez. Bu ilkeye göre kimse işlediği suçtan dolayı kanunda öngörülmemiş yahut öngörülenden daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz.
 • Belirlilik ilkesi, suç ve cezada kanunilik ilkesinin tamamlayıcısıdır. Bu ilkeye göre suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması yeterli değildir. Belirlilik ilkesiyle, ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile açık ve seçik olması, hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması sağlanmış olur.
 • Kıyas yasağı ilkesi,  Türk Ceza Kanunu’nun 2. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinde kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.”
 • Zaman bakımından uygulanma ilkesi, ceza hukukunun kişi hak ve hürriyetleri açısından güvence oluşturması amacıyla kabul edilmiş kurallardandır. Buna göre, fail ancak fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanunlara göre suç oluşturması halinde cezalandırılabilir. Fiil işlendikten sonraki tarihte yürürlüğe giren bir kanunla cezalandırılması öngörülüyorsa, bahsi geçen kanun geçmişe yürütülerek fail cezalandırılamaz. Bu geriye yürüme yasağıdır. Fakat sonraki kanun failin lehine olacak şekilde düzenlenmişse, sonraki kanun hükümleri geçmişe etkili olacak şekilde uygulanır. Bu da failin lehine olan kanunun geçmişe yürümesi istisnasıdır.

Ceza Hukuku Alanında Verilen Bazı Hizmetler

Ankara’da bulunan ASG Hukuk & Danışmanlık Bürosu, müvekkillerinin sanık/şüpheli, mağdur, müşteki ya da katılan olduğu ceza soruşturma/dava dosyalarında geniş birikim edinmiş ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Verdiğimiz hukuki destekler arasında;

 • Yakalama ve gözaltına alınma durumunda hukuki destek,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltına alma koruma tedbirlerine yönelik itiraz,
 • Tutuklama kararına yönelik itiraz,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, şüpheli, sanık müdafiliği, müşteki, mağdur ve katılan vekilliği,
 • Cezaevi uygulamalarında yaşanan sorunlara yönelik başvurular,
 • Ceza davalarının tüm aşamalarında tahliye talebi, verilen tutukluluk devam kararlarına karşı itiraz,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • İstinaf, temyiz başvuruları,
 • Kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi başvuruları,
 • Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru,
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru,
 • İnfaz hukukuna ilişkin başvurular

Ceza Hukukuna ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bize Ulaşın

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR? Bazı Kamu Kurumlarına girişte adaylar veya öğrenci olacaklar hakkında “Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması genellikle kişinin ikametinin bulunduğu kolluk kuvvetleri marifetiyle yaptırılır. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINA GÖRE NASIL KARAR VERİLİR? Yapılan araştırma sonucunda herhangi bir…

İdari yargılamada yürütmenin durdurulması (YD) kararı, dava konusu idari işlemin hukuka uygunluk karinesini askıya alan ve o işlemin uygulanmasını erteleyen yargısal bir karardır.  Sadece iptal davasında ileri sürülebilen bu kurum, bu yönüyle iptal davasına sıkı sıkıya bağlı ve ondan ayrılmayan bir önlemdir. Bu çerçevede, yazımızda, idari yargıda yürütmenin durdurulması kurumu hakkında kısa bilgi verdikten sonra,…

Foreigners working in Turkey possible upon receipt of specific permission. Foreigners in Turkey can get a Periodicals work permit, permanent work permit, independent work permit or turquoise card. Applications for work permits are submitted to the Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration Management. TYPES OF PERMISSION There are four types of…

Bilgi Edinin

ankara barosu

Call Now Button