ASG Hukuk Ofisi Ankara idari dava avukatı olarak bu yazımızda çalışma izni iptal edilen öğretmenlerin, çalışma izinlerinin iade edilmesi için başvurabilecekleri yollara değinilecektir. Bu kapsamda bulunan ve çalışma izni sorgulaması yapan öğretmenlerin bu yazımızı dikkatle okumasını tavsiye ederiz. Bu sayede kendileri de çalışma izni başvurusu yapabileceklerdir.

OHAL Döneminde çıkarılan KHK lar ile kamu görevinden çıkarılan veya çalıştığı özel öğretim kurumu KHK ile kapatılan bir kısım eğitim personelinin çalışma izni Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması gerekçesiyle iptal edilmiş ve fiilen öğretmenlik yapmaları engellenmiştir. Bu kapsamda bulunanların çalışma izinlerinin iade edilmesi için hali hazırda başvuruda bulunabilecekleri idari yollar mevcuttur.

Bilindiği üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu gereğince, Özel Öğretim Kurumlarının, çalıştıracağı personeli seçerken Valiliklerden çalışma izni alması gerekmektedir. Aynı şekilde mevcut çalışma izninin iptali de yine valilikler tarafından yapılabilmektedir. Eğitim-öğretim kurumlarının çalışma izni olmayan öğretmeni istihdam etmeleri mümkün değildir.

Bu düzenlemelere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun “Kurucu/kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları” başlıklı 4. Maddesi ile “Kurumlarda çalıştırılacak personel” başlıklı 8. Maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

5580 sayılı Kanunun 8/7. Maddesinde “Kurumların müdürleri, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından; diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince seçilir ve çalışma izinleri valiliğin iznine sunulur. Valiliğin izni alınmadan müdür ile diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler işe başlatılamaz.” İfadelerine yer verilerek açık bir şekilde durum izah edilmiştir.

Bu Kapsamda çalışma izni iptal edilen öğretmenlerin Anayasa yer alan çalışma hakkı kapsamında her zaman Valiliklere başvurarak çalışma izni talep etmeleri mümkündür. İlgililerin valiliklere başvuruda bulunurken haklarında herhangi bir soruşturma bulunmadığını, varsa haklarında takipsizlik kararı veya beraat kararı bulunduğunu belirtmelerinde fayda bulunmaktadır.

Valiliklerden olumsuz yanıt gelmesi halinde 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılması mümkündür.

KHK İle Kamu Görevinden Çıkarılanların Çalışma İzni Talebi

5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 4. Maddesinde özel öğretim kurumlarında çalıştırılacak öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler sayılmıştır. Bu maddenin 9/5/2019 tarihinde değiştirilerek kabul edilen 1. Fıkrası şu şekildedir;

MADDE 4 – “(Değişik birinci fıkra: 9/5/2018-7141/11 md.) Özel öğretim kurumlarının gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.”

Bu madde gerekçe gösterilerek KHK ile kamu görevinden çıkarılanlara özel öğretim kurumlarında çalışma izni verilmemektedir. Her ne kadar TCK kapsamında sayılan suçlardan ceza almamış olmak veya kovuşturma bulunmamak somut bir kriter olarak görülse de iltisak ve irtibatı olmamak kavramlarının neye göre belirleneceği konusunda kanunda bir açıklık yoktur.

KHK ile kamu görevinden çıkarılanlardan herhangi bir soruşturması olmayanların, takipsizlik kararı veya beraat kararı alanların irtibatlı veya irtibatlı sayılıp sayılmayacakları tartışmalıdır.

Öte taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun devlet memuru olma şartlarını düzenleyen 48. Maddesinde dahi sadece yukarıda sayılan suçlardan kesinleşmiş bir yargı kararıyla ceza almamış olmak şeklinde bir şart bulunurken, özel öğretim kurumlarında çalışmak isteyenlerde daha ağır şartlar aranması düşündürücüdür.

Bu konuda sonuç olarak diyebiliriz ki, özel öğretim kurumlarında çalışmak isteyen öğretmenler Valiliklerden her zaman çalışma izni talep edebilirler. Bu taleplerine olumsuz yanıt verilmesi durumunda 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde iptal davası açabileceklerdir. Açacakları iptal davasında yukarıda yer verilen kanuni düzenlemenin anayasa ve hukuka aykırılığı iddiası ile iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesinde somut norm denetimi yapılmasını da talep edebilirler.

 

Çalışma İzni İçin Khk İlave Tedbirlerin Kaldırılması Talebi

Bilindiği üzere KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar için ilgili KHK da öngörülen ilave tedbirlere karşı 7075 sayılı Kanuna 11/11/2020 tarihinde eklenen Geçici 4. Maddesi ile başvuru imkanı getirilmiştir.

7075 sayılı Kanunun Komisyonun Oluşumu başlıklı 1. Maddesinde; “..başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.” ifadelerine yer verilmiştir. Yani Kanunun amacını da ortaya koyan bu maddede, kişiler hakkında doğrudan KHK ile getirilen tedbirlere yönelik başvuru yolu getirildiği anlaşılmaktadır. Bunun dışında başka bir idari işlemle tesis edilen işlemlere yönelik doğrudan mahkemelere başvurulabilecektir.

Bu kapsamda OHAL KHK ları ile hakkında doğrudan çalışma izninin veya öğretmenlik lisansının iptaline karar verilenler de 7075 sayılı Kanuna 11/11/2020 tarihinde eklenen Geçici 4. Madde ile getirilen başvuru yolundan faydalanacaklardır.

Bunun dışında yeniden kamu hizmetinde istihdam edilmeme, kamu hizmetlerinde doğrudan veya dolaylı görevlendirilememe, uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamama, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamama gibi ilave tedbirler birçok KHK hükümlerinde yer almaktadır. Uygulamada Özel okullarda icra edilen öğretmenlik görevinin de kamu görevinden sayılacağı yönünde yorumlar yapıldığı görülmektedir. Bu sebeple KHK ile kamu görevinden çıkarılan öğretmenler bu ilave tedbirlerin kaldırılmasını da talep etmelilerdir.

Valiliklere başvururken kullanılabilecek dilekçe örneği KHK İLE GETİRİLEN İLAVE TEDBİRLERE KARŞI BAŞVURU | İDARİ DAVA konulu yazımızda yer almaktadır.

Not: Sitemizde yayınladığımız yazılar hukuki görüş niteliğindedir ve bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

İlginizi Çekebilecek Benzer Makaleler

KHK İLE GETİRİLEN İLAVE TEDBİRLERE KARŞI BAŞVURU | İDARİ DAVA

OHAL KOMİSYONU KARARINA İTİRAZ

MEMURİYETTEN ÇIKARILANLARA EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLMEMESİ

KAMUDAN ÇIKARILANLARA EMEKLİ YOLLUĞU HARCIRAHI VERİLMEMESİNE İTİRAZ

 

CategoryHukuk
 1. Şubat 1, 2021

  İyi akşamlar.Çok güzel bir bilgiseli hazırlamışşınız.Ben 672 khk öğretmenlik mesleğinden ihraç oldum ve çalışma iznimin iptali için dilekçe hakkından faydalanacağım.Tüm khk ları inceledim.Fakat biz öğretmenleein çalışma lisanslarının iptali ile alakalı ilave tedbirin hangi khk da geçtiğini açık olarak göremedim.
  Sadece memuriyeti alınanların bir daha kamu hizmetinde faydalanamayacagı doğrudan ve dolaylı olarak görevlendirilemezler diye iffade ediliyor.Bizi alakadar eden madde bu mudur?
  Ayrıca siz sitenizde örnek dilekçe paylaşmıssınız ve 667 sayılı khk da bu maddenin geçtiği ile alakalı bir bilgi var.
  Benim gözümden kaçmış olabilir veya bu kanun maddelerini okuyıp anlamakta zorlanmış olabilir.
  Bu konuda bana dönüş yapabilir misiniz.Çünkü sizinde dediğiniz gibi kendime özgü bir dilekçe hazırlamak istiyorum. Paylaşımlarınız çok faydalı oldu tesekkürler.

  • Nisan 25, 2021

   Merhaba Özlem hanım,

   hukuki destek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 2. Şubat 11, 2021

  Trabzonda ikamet ediyorum, trabzon il milli egitim dilekcemi kabul etmedi cunku kars ta calisirken ihrac edildim, oraya ver dilekceyi dedi, sube muduru. Bende aps ile milli egitim bakanligina gonderdim. Yeterli mi sizce?

  • Nisan 25, 2021

   Merhaba Mecit bey,

   detaylı bilgi ve hukuki destek için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

 3. Ağustos 29, 2022

  Merhaba, ben fetö soruşturması sonucunda 1.5 yıl hapis cezası aldım bu karar hagb’ ye çevrildi. Khk’li felan değilim. Devlette çalışmadım. Bu karar sonucunda şimdi özel okullarda çalışmam için izin alamoyorum. Hukuki görüş aldım izin verilebileceği ama idari karara bıraktılar. Hagb almış olmam dosyamda somut delil suç olmamasına ragmen çalışma izni neden alamıyorum.

  • Eylül 23, 2022

   Merhabalar Selim Bey, 0533 048 57 42 numaramızı ararsanız yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederiz.

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.

Bize sorun
Size yardımcı olmak için buradayız
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
Call Now Button