avrupa insan hakları mahkemesine başvuru, aihm başvurusu, aihm avukatı, ankara avukat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, AİHM Yeni Başvuru Formu eksiksiz ve sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde doldurularak yapılmalıdır. Bu konuda AİHM Avukatı, Ankara Avukat | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak siz değerli yurttaşlarımıza gereken tüm hukuki ve teknik danışmanlık hizmetine hazırız. Nitekim bu makaledeki amacımız da, ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan hakları ihlal edildiğini düşünenlerin usulüne uygun bir başvuru nasıl yapılır sorusuna cevap arayarak yardımcı olmaktır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uluslararası bir yargı yoludur. Uluslararası hukuk bakımından, AİHM’e başvuru iç hukuk organlarına göre ikinci planda (subsidiary) çözüm yeri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, birinci planda iç hukuk organlarına, devletin, AİHS ve ek Protokollerden doğan uluslararası yükümlülüklerini dikkate alarak, insan hakları ihlallerine çözüm bulmaları için fırsat tanınmıştır. Bu nedenle iç hukuk yolları tüketilirken (istinaf, temyiz, AYM bireysel başvuru yolu vd.), AİHS ve devletin taraf olduğu ek Protokollerde güvence altına alınan hak ve özgürlüklere dayanılması (iç hukuk organları önünde ileri sürülmesi) gerekir.

Ayrıca AİHM’e başvurunun kabul edilebilmesi için bazı şartlar yer almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 34.ve 35 maddelerinde yer alan bu koşulların oluşmadığı anlaşılırsa mahkeme tarafından her aşamada kabul edilemezlik kararı verilebilmektedir.

34.Maddeye göre;

 • Gerçek veya tüzel kişiler,
 • Hükümet (devlet) dışı kuruluşlar,
 • Bireylerden oluşan gruplar,
 • AİHS ve / veya ek Protokollerdeki haklarının ihlal edilmesi nedeniyle mağdur olmuş olan herkes (yabancılar dahil) başvurucu olabilir.

Bu noktada göç ve iltica hareketliliğinin dünya ölçeğinde yaygınlık kazandığı günümüzde, özel bir düzenleme olarak şu hususa değinmek yerinde olacaktır. Bazı durumlarda, beklenen (potansiyel) mağduriyet söz konusu olabilir. Mesela, kişinin sınır dışı veya iade edileceği devlette işkence veya kötü muamele görecek veya idam edilecek olması ihtimalinin güçlü olması gibi durumlarda, beklenen mağduriyet ileri sürülerek başvurucu olunabilir.

35.Maddeye göre;

 • İç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır: İç hukuk yollarının tüketilmesi, başvurucu için bir yükümlülüktür. Tüketilecek iç hukuk yolları, olağan, erişilebilir, etkin ve uygun olmalıdır.
 • Anayasa Mahkemesi (AYM), koşulları varsa, tüketilmesi gereken son iç hukuk yoludur.
 • Nihai karardan (tebliğinden) itibaren 6 ay içinde AİHM’e başvuruda bulunulmalıdır.
 • Başvurucunun kimliğinin AİHM tarafından bilinmesi gerekir. Bu nedenle yaptığımız AİHM başvurularında EK-1 olarak, kimlik fotokopisi başvuru formu ekinde sunulmaktadır.
 • Aynı başvurucu tarafından aynı olay (başvuru), başka bir uluslararası kuruluşa götürülmüş olmamalıdır. Örneğin, aynı başvurucu tarafından aynı hak ihlali için hem AİHM’e hem de Birleşmiş Milletler’e (BM’ye) başvuru yapılmamalıdır.
 • Başvuru, AİHS ve ek Protokollerdeki hak ve özgürlüklerle örtüşmelidir.
 • Başvuru, bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliği taşımamalıdır.
 • Başvurucunun aleyhindeki durum (hak kaybı/ihlal/zarar) önemli olmalıdır.

aihm avukatı, aihm başvurusu, aihm başvuru formu, avrupa insan hakları mahkemesine başvuru, aihm başvurusu

Yukarıda sayılan şartların yanı sıra AİHM’nin konu bakımından yargı yetkisini, AİHS’nin ve aleyhinde başvuruda bulunulan devletin taraf olduğu ek Protokollerin güvence altına aldığı hak ve özgürlükler belirler. Benzer durum Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvuruda da karşımıza çıkmaktaydı. Çünkü bireysel başvuru yolunun işletilmesine konu edilecek hak ihlalinin (mülkiyet, yaşam, özgürlük, adil yargılanma, makul sürede yargılanma, vd.) çifte korumalı olması gerekir. Yani hem Anayasa ile hem de Türkiye’nin imza koymuş olması (taraf olması) şartı ile AİHS ve Eki protokollerde koruma altına alınan bir hakkın ihlali söz konusu olmalıdır. Aksi takdirde başvuru hakkı bulunan kimse veya avukatı tarafından başvuru yapılsa bile olumlu bir sonuç almak mümkün olmayacaktır.

AİHM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru;

 • Başvuru Mektubu,
 • AİHM Başvuru Formu,
 • Ek bilgi ve belgeler tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulup tanzim edilerek yapılmaktadır. Bu üç kategorideki evrakların, içeriğinde ve şekli tanziminde bir hata olduğunda başvuru reddedilmektedir. Örneğin, eklerde kimlik fotokopisinin sunulmaması, imza bloğunda eksiklik, zorunlu olarak sunulması gereken mahkeme evraklarının veya tebligat evraklarının sunulmamış olması red sebebi olabilmektedir. Bu bakımdan son derece uzmanlık gerektiren bir başvuru yoludur.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU SONUCU VERİLEBİLECEK KARARLAR

1959 yılında kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (European Court Of Human Rights) Fransa’nın Strazburg (Strasbourg) şehrinde bulunmaktadır. Adres: Allée des Droits de l’Homme, 67000 Strasbourg, France; https://goo.gl/maps/fZbHMSnTR3UHmuVG7.

Yapılan başvuru, usul yönünden eksiksiz olarak teslim edilip de inceleme aşamasına geçildiğinde; esas bakımından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, AİHS ve ek Protokollerin güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediğine ilişkin kararları, Komite, Daire ve Büyük Daire verebilir.

Bu çerçevede, AİHM, inceleme sonucunda kabul edilemezlik (ret) veya ihlal kararı vermektedir. İhlal kararıyla birlikte, gerekli görürse tazminata da hükmedebilir. Tazminat, maddi, manevi tazminat ile yargılama giderlerini kapsar. Tazminatla aslında hedeflenen amaç, her ne kadar ihlalden önceki duruma (restitutio in integrum) dönülmesi ise de; Ankara Avukat, aihm avukatı olarak bunun her zaman gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu | Ankara Avukat, aihm avukatı olarak müvekkillerimize hem Anayasa Mahkemesine (AYM) hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılacak başvurularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru işlemleriniz ve aihm avukatı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

avrupa insan hakları mahkemesine başvuru, aihm başvurusu, bireysel başvuru, ankara avukat, aihm avukatı, asg hukuk danışmanlık

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.

Bize sorun
Size yardımcı olmak için buradayız
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
Call Now Button